زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه، بهترین شرایط رصدی یک سیاره

به گزارش مجله بهسان، کشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد و می توان بسیاری از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد کرد. به همین دلیل در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی آذرماه امسال را مرور کنیم.

زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه، بهترین شرایط رصدی یک سیاره

سه شنبه 5 آذر

در این روز، ماه نو در ساعت 18:36 رخ می دهد. در این زمان ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.

چهارشنبه 6 آذر

مقارنه ماه و قلب العقرب در 02:01 در روز چهارشنبه رخ می دهد. جدایی این دو در زمان مقارنه 7 درجه بوده و قابل مشاهده نیستند. همچنین فعالیت بارش شهابی تک شاخی آغاز می شود. اوج این بارش دوشنبه 18 آذر خواهد بود.

نپتون در ساعت 21:08 در اقامت غربی قرار می گیرد و حرکت رجعی آن پایان می یابد. قدر نپتون 7.9 است و برای دیدن آن حداقل به دوربین دوچشمی نیاز دارید.

پنجشنبه 7 آذر

حداکثر کشیدگی صبحگاهی (غربی) عطارد در 13:52 با زاویه 20 درجه از خورشید هفتم آذرماه رخ می دهد. همچنین در این روز، مقارنه ماه و مشتری در 14:34 رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.1 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 14:44 با جدایی 1.2 درجه قابل مشاهده هستند.

هفم آذرماه زهره در 21:20 بیشترین فاصله را از خورشید برابر با 108.94 میلیون کیلومتر دارد.

رخگرد طولی ماه در 21:30 به مقدار چشمگیر 5.9 درجه شرقی می رسد. رخگرد عرضی نیز 0.6 درجه جنوبی است. مقارنه ماه و زهره در 23:23. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل تر در 18:13 با جدایی 3 درجه قابل مشاهده هستند.

جمعه 8 آذر

در این روز، ماه در 07:47 در گره نزولی واقع شده است. عرض دائرةالبروجی ماه برابر با صفر و رو به کاهش است. میل ماه در ساعت 14:07 برابر با 23.2- درجه است. این جنوبی ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.

شنبه 9 آذر

مقارنه ماه و زحل در 01:15. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.2 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل تر در 19:25 روز جمعه با جدایی 3.8 درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و پلوتو در 05:57. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.8 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل تر در 19:37 روز جمعه با جدایی 6.9 درجه قابل مشاهده هستند.

بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین تاب ماه است. نور خورشید به زمین می تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می کند که به آن زمین تاب می گویند.

بارش شهابی اسدی در این تاریخ به پایان می رسد.

یکشنبه 10 آذر

بارش شهابی کشتی دمی در این تاریخ آغاز می شود. اوج این بارش 16 آذر خواهد بود. صورت فلکی ثور در 20:14 در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

سه شنبه 12 آذر

ستاره دبران در ساعت 05:08 در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.9 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود. آغاز فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی نیز در این روز رخ می دهد. اوج این بارش 21 آذر خواهد بود.

چهارشنبه 13 آذر

در این تاریخ تربیع اول ماه در 10:29 رخ می دهد. مقارنه ماه و نپتون در 14:11. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.9 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 18:41 با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه 14 آذر

ماه در ساعت 07:24 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404360 کیلومتر واقع شده است. عطارد در 15:28 به درخشان ترین حالت خود از قدر 0.6- می رسد و به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل رویت است.

آغاز فعالیت بارش شهابی اسد اصغری نیز در این زمان رخ می دهد که اوج این بارش 29 آذر است.

جمعه 15 آذر

رخگرد عرضی ماه در 17:09 به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی 1.3 درجه غربی است.

شنبه 16 آذر

زودهنگام ترین غروب خورشید سال در 17:11 رخ می دهد. این رخداد به دلیل معادله زمان بر انقلاب زمستانی منطبق نیست. اوج بارش شهابی کشتی دمی نیز در این زمان اتفاق می افتد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می توان انتظار 10 شهاب در ساعت داشت.

آغاز فعالیت بارش شهابی جوزایی در این روز اتفاق می افتد اوج این بارش 23 آذر خواهد بود. نپتون در بهترین شرایط رصدی عصرگاهی قرار می گیرد. نپتون از قدر 7.9 می درخشد و برای دین آن دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک نیاز است.

یکشنبه 17 آذر

رخگرد ماه در ساعت 00:49 به مقدار چشمگیر 7.1 درجه می رسد (رخگرد طولی 2.7 درجه غربی و رخگرد عرضی 6.6 درجه شمالی). مقارنه ماه و اورانوس نیز در ساعت 12:50 رخ می دهد . در زمان مقارنه جدایی این دو 5.4 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 18:30 با جدایی 5 درجه قابل مشاهده هستند.

دوشنبه 18 آذر

در این روز بارش شهابی تک شاخی به اوج می رسد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.

سه شنبه 19 آذر

مقارنه ماه و خوشه پروین در 15:37 در این تاریخ رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 18:17 با جدایی 8.1 درجه قابل مشاهده هستند.

فعالیت بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی) در این تاریخ به پایان می رسد.

چهارشنبه 20 آذر

مقارنه زهره و زحل در 08:03. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.8 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 17:53 با جدایی 1.8 درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و دبران در 14:19. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.2 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 17:59 با جدایی 3.6 درجه قابل مشاهده هستند.

رخگرد طولی ماه در 19:06 به مقدار چشمگیر 4.7 درجه غربی می رسد و دهانه گریمالدی در معرض دید قرار قرار می گیرد. رگرد عرضی نیز 3.1 درجه شمالی است.

پنجشنبه 21 آذر

ماه بدر در 08:43 در این تاریخ رخ می دهد. همچنین ستاره عیوق در 12:56 در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.1 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود.

اوج بارش شهابی سیگما شجاعی در این تاریخ به وقوع می پیوندد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار سه شهاب در ساعت داشت.

آغاز فعالیت بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه). اوج این بارش 25 آذر است.

جمعه 22 آذر

صورت فلکی جبار در 06:38 در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. ماه در ساعت 17:53 در گره صعودی واقع شده است. عرض دائرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

شنبه 23 آذر

میل ماه در ساعت 00:27 برابر با 23.2 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است. اوج بارش شهابی جوزایی نیز در این تاریخ رخ می دهد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار 120 شهاب در ساعت داشت. یکی از غنی ترین بارش های شهابی نیم کره شمالی که حدود 23-22 آذر به اوج می رسد.

یکشنبه 24 آذر

مقارنه عطارد و قلب العقرب در 14:56 در این تاریخ رخ می دهد. جدایی این دو در زمان مقارنه 5.2 درجه بوده و قابل مشاهده نیستند. مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در 18:23. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.6 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 21:03 با جدایی 1.9 درجه قابل مشاهده هستند.

فعالیت بارش های شهابی کشتی دمی و سیگما شجاعیدر این تاریخ به پایان می رسد.

دوشنبه 25 آذر

اوج بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه) در این تاریخ به وقوع می پیوندد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می توان انتظار 3 شهاب در ساعت داشت.

سه شنبه 26 آذر

مقارنه ماه و قلب الاسد در 09:24 در 26 آذرماه رخ خواهد داد. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.1 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل تر در 06:44 با جدایی 3.9 درجه قابل مشاهده هستند.

بارش های شهابی تک شاخی و جوزایی در این تاریخ به وقوع می پیوندد.

آغاز فعالیت بارش شهابی دُبی. اوج این بارش 2 دی خواهد بود.

چهارشنبه 27 آذر

ماه در ساعت 22:12 در کمترین فاصله از زمین برابر با 370448 کیلومتر واقع شده است.

پنجشنبه 28 آذر

تربیع آخر ماه در 08:28 در این تاریخ رخ می دهد.

جمعه 29 آذر

رخگرد عرضی ماه در 04:04 به مقدار چشمگیر 6.8 درجه جنوبی می رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی نیز 1.1 درجه شرقی است. اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت الرأس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) میتوان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.

رخگرد ماه در 19:37 به مقدار چشمگیر 6.9 درجه می رسد (رخ گرد طولی 1.7 درجه شرقی و رخگرد عرضی نیز 6.7 درجه جنوبی).

مقارنه ماه و سماک اعزل در 23:53. در زمان مقارنه جدایی این دو 7.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در 03:03 روز شنبه با جدایی 6.9 درجه قابل مشاهده هستند.

شنبه 30 آذر

دنباله دار 289پی/ بلانپِین در 03:02 در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با 143.46 میلیون کیلومتر واقع شده است.

ستاره ابط الجوزا در 05:37 در مقابله با خورشید واقع شده است و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.4 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 21 دی 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: behsanshop.ir شناسه مطلب: 555

به "زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه، بهترین شرایط رصدی یک سیاره" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه، بهترین شرایط رصدی یک سیاره"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید